ການບໍລິການ

ເປັນທີ່ປຶກສາໂຄງການລັດຖະບານ

SPEL ເຕັມໄປດ້ວຍລະບົບແລະ ຄວາມສາມາດໃນດ້ານໃຫ້ຄໍາປຶກສາໂຄງການລັດຖະບານ. SPEL ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການປຶກສາແກ່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງຈີນໃນໂຄງການສ້າງໂຮງໝໍ, ໂຄງການກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ໂຄງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຈາກແຫຼ່ງນ້ຳໃນລາວ.

 

 

XXX Science and Technology Center project

XXX Science and Technology Center project

 

XXX General Hospital Project

XXX General Hospital Project

ປຶກສາດ້ານໂຄງການດ້ານພູມີສາດ/ ເນື້ອທີ່

SPEL ມີຄວາມຊຽວຊານດ້ານໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາແກ່ຄູ່ຮ່ວມທຶນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະພັດທະນາໂຄງການໃນລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

1102

ການໃຊ້ບໍລິການໂຄງການການເງີນ

SPEL ສາມາດຊ່ວບຄູ່ຮ່ວມທືນໃນເລື້ອງບັນຫາການເງີນເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະຕ້ອງການ.

Project-Financing