ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ Space eye lao ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2013 ແລະ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ.

SPELເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທາງດ້ານພູມີສາດແລະໃດ້ຮັບການຈົດທະບຽນທີ່ຖຶກກົດໝາຍໃນ ສປປລາວ. ອີງຕາມຄວາມກ້າວໜ້າແລະທັນສະໃຫມທີ່ເປັນອຸດສາຫະກຳທາງດ້ານພູມີສາລະສົນເທດສາດ, ບໍລິສັດ Space eye lao ເນັ້ນເລຶ່ອງການໃຫ້ຊ່ອງທາງໃນຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ການສ້າງແຜ່ນທີ່, ໂທລະສຳພັດ, ທິດທາງການແກ້ໄຂ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນຈາກການລົງທຶນທາງພື້ນທີ່.

SPELl ມີເປົ້າໝາຍໃນການເປັນບໍລິສັດທີ່ນຳໜ້າດ້ານພູມີສາດໃນປະເທດລາວກໍຄືໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໂດຍການຢືນຍັນດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະລາດ. ທາງນະວັດຕະກຳ, ການນຳໃຊ້ຂໍມູນທີ່ສຳຄັນທາງເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ. SPEL ມີຂໍ້ມູນທາງພູມີສາລະສົນເທດສາດທີ່ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ພົວພັນກັນ, ທາງລະບົບເຕັກນິກ ແລະ ລະບົບເສີມອັນເປັນຈຸດຫຼັກຂອງການແຂ່ງຂັນ.