ຫຼັກການຂອງບໍລິສັດ

    • ແຜນການພັດທະນາ: ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງອົງກອນ ທີ່ຕອບສະໜອງ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມສັນຖານຂອງ ສປປ ລາວ.
    • ແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານທຸລະກິດ: ເນັ້ນຄວາມສໍາຄັນຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ, ຍຶດຖືຄວາມຊື່ສັດ, ມີການບໍລິຫານທີ່ດີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາທີ່ທັນສະໄໝ.
    • ແຜນການບໍລິຫານ: ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ພັດທະນາເຄື່ອງມືວັດແທກສໍາຫຼວດດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງຜົນກໍາໄລດ້ວຍການບໍລິຫານ-ຈັດການ.
    • ອຸດົມການຂອງບໍລິສັດ: ປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ, ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານນະວັດຕະກຳ ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ນໍາໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ.