ການສ້າງລະບົບແຜນທີ່ຕົວເລກ

SPEL ສາມາດສ້າງລະບົບແຜນທີ່ຕົວເລກ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງດ້ານວິສະວະກໍາມີຄືດັ່ງນີ້: ການຄວບຄຸມການສໍາຫຼວດ, ການສໍາຫຼວດດ້ານວິສະວະກໍາ, ການເຮັດແຜນທີ່ອີເລັກໂທນິກ,ການວັດແທກຖະໜົນ,ການວັດແທກຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການວັດແທກລະບົບນ້ຳ ,ການວັດແທກທີ່ດີນ, ການວັດແທກອາຄານ, ການວັດແທກທາງດ້ານຊາຍແດນ ,ການກວດສອບໂຄງການ, ການກວດສອບທີ່ດີນ ແລະ ອື່ນໆ.

construction management

digital mapping