ການສຳຫຼວດດ້ວຍພາບຖ່າຍ

432

ບໍລິສັດສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນພາບຖ່າຍດາວທຽມເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ດ້ານປ່າໄມ້, ດ້ານກະສິກໍາ,ດ້ານການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດທີ່ດີນ, ດ້ານທໍລະນີ ແລະ ທໍລະນີສັນຖານ, ດ້ານອຸທົກກະສາດນ້ຳ ແລະ ໄພພິບັດທາງນ້ຳ, ດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ດ້ານສະໝຸດທະສາດ, ຊາຍຝັ່ງທະເລ, ການສ້າງແຜນທີ່, ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານຜັງເມືອງ, ດ້ານຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ອື່ນໆ.