Project Experience

ພິທີເຊັນສັນຍາ

ກົມນໍ້າປະປາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ບໍລິສັດ ສະເປັກໄອລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ເຊັນກັນໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2023, ສັນຍາ ເລກທີ ws-cw40, ວຽກກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ. ໂຄງການສະໜອງນໍ້າ ແລະສຸຂະພິບານ (WSSP) ຈະເປັນການປັບປຸງ ແລະ ເປັນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການນໍ້າປະປາແຂວງ (PNP) ແລະ ເປັນການເຂົ້າເຖິງການຂະຫຍາຍເພື່ອຕອບສະໜອງນໍ້າ ແລະ ທໍ່ນໍ້າທີ່ສະອາດປອດໄພ ສຳລັບປະຊາຊົນໃນຕົວເມືອງໃນປະມານ 11 ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນລາວ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ

ເຊີ່ງຈະເປັນການປັບປຸງ ແລະ ການປະສານງານຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາທີ່ມີຢູ່ໃນເທດສະບານແຂວງ, ພັດທະນາລະບົບນໍ້າປະປາ ໃໝ່ ໃນເມືອງນ້ອຍ; ເປັນການເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານຂອງຊຸມຊົນໃນການຕອບສະໜອງ ນໍ້າ ແລະສຸຂະອະນາໄມ; ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະ ການດຳເນີນງານແລະການບຳລຸງຮັກສາ (O&M). WSSP ແມ່ນໂຄງການຂະແໜງການສະໜອງນໍ້າປະປາຂອງ ADB ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ADB ໃນສປປລາວ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມໂຄງການຂະແໜງການສະໜອງ ນໍ້າແລະສຸຂະພິບານຕົວເມືອງນ້ອຍ (STWSP).

ວຽກງານສະໜອງນໍ້າແລະສຸຂະພິບານ ເມືອງວຽງຄຳ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງວຽງຄຳ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມຖະໜົນແຫ່ງຊາດເລກທີ 1C, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງຫຼວງພະບາງປະມານ 180 ກິໂລແມັດ. Description of actual services provided by your staff within the assignment: The Firm is responsible to undertake the tasks listed below - ກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດນ້ຳປະປາ - ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການນ້ຳປະປາ ແລະ ສາງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງ - ວາງທໍ່ນ້ຳປະປາ ແລະ ແລ່ນກົງເຕີເຂົ້າເຮືອນປະຊາຊົນ - ກໍ່ສ້າງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ

© 2022 All Rights Reserved.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ