ການສຳຫຼວດແຜນທີ່ດ້ວຍລະບົບຕົວເລກ

SPEL ສາມາດສະໜອງອຸປະກອນເພື່ອແກ້ໄຂຫລາກຫລາຍບັນຫາບໍ່ວ່າຈະເປັນການສຳ

ຫລວດ ແລະ ຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງຜ່ານລະບົບຕົວເລກ, ຂອງໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ,ໂຄງ

      ການພັດທະນາສາຍສົ່ງ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ

digital surveying and mapping for Transmission line