ບໍລິການແກ້ໄຂ.

NT-023

ລະບົບຕິດຕາມພາຫະນະ

ລະບົບການຕິດຕາມການຂົນສົ່ງ

ການກວດກາໂຄງການສະຖາປັດ

ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອິນເຕີເນັດເທີງມືືຖື

ລະບົບທໍ່ນໍ້າສາຍສົ່ງຂໍ້ມູນ

ການສຳຫຼວດແຜນທີ່ດ້ວຍລະບົບຕົວເລກ

ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ລະບົບການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ

ການສຳຫຼວດດ້ວຍພາບຖ່າຍ

ລະບົບການໂທສຸກເສີນ

ການສ້າງລະບົບແຜນທີ່ຕົວເລກ

ດ້ານກະສິກຳທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ

ໃຊ້ໃນລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາລົດໄຟ

ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດທີ່ດີນ