ລະບົບການໂທສຸກເສີນ

ລະບົບ E-Call ແມ່ນລະບົບວຽກການໂທແບບສຸກເສີນ, ເຊີ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ຍານພາຫານະ    ຂອງຕົນເອງ ຫລື ການຕິດຕັ້ງແບບອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍອຸປະກອນສົ່ງສັນຍານທີ່ທັນສະໄໝ

(ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດໝັກ)

ລະບົບ E-call ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ພ້ອມຈະຊ່ວຍເຫລືອເຫດການສຸກເສີນ ເພື່ອຮັບປະກັນຊີວິດ       ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊິວິດໃນການເກີດອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດຕາມ  ທ້ອງຖະໜົນ, ຊື່ງລະບົບດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທັນເຫດການ ແລະ ສາມາດ   ປະຖົມພະຍາບານໄດ້ທັນເວລາ.

E Call Solutions