ການກວດກາໂຄງການສະຖາປັດ

ການກວດກາໂຄງສ້າງສະຖາປັດຕະຍະກໍາຢ່າງປອດໄພແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍຂະແໜງການເຊັ່ນ: ການສ້າງຂົວ, ການວາງລະບົບທໍ່ນໍ້າ, ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານ, ການກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການສ້ອມແປງ ແລະ ອື່ນໆ.

1_1

2_1