ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, SPEL ໄດ້ຍົກລະດັບທາງດ້ານການແພດ     ໃຫ້ສູງຂື້ນໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂອງ GNSS ໄດ້ໝູນໃຊ້ລະບົບທີ່ມີຄວາມທັນ     ສະໄຫມສູງເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເຈັບປ່ວຍ ຫລື ຄົນຜູ້ສູງອາຍຸ   ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງວ່ອງໄວທັນເວລາ. ສິ່ງທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການແພດມີຄື: ສະຖານີ      ທີ່ຕັ້ງໂທສຸກເສີນ, ການຊອກຫາ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ,ການຈັດການທາງ ດ້ານໄພພິບັດ.

iMES_Nation-wide_Health-care_Network