ລະບົບການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ

  • SPEL ໄດ້ກະກຽມເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄຫມໄວ້ຄອຍບໍລິການໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດການຂົນສົ່ງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບ GPS ເພື່ອຕິດຕາມໄລຍະການເດີນທາງໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ວ່າ ສິນຄ່າຮອດຕາມເປົ້າໝາຍ ຫຼື ບໍ່, ເພື່ອໃຫ້ທັນຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ.
  • SPEL ໄດ້ແນໃສ່ເງື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດເປົ້າຫມາຍຄື: ໃຫ້ການຂົນສົ່ງທີ່ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມປະທັບໃຈໃນການບໍລິການ.

 

4