ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອິນເຕີເນັດເທີງມືືຖື

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທາງພູມີສາລະສົນເທດສາດທີ່ມີຄວາມຫລາກຫຼາຍ SPEL  ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງຄູ່ຮ່ວມທືນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຂົາສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານນີ້ໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຫລາຍກວ່າ 1000 websites map ແລະ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນລະບົບແຜນທີ່ເທິງມືຖືເຊັ່ນ Baidu Map, Sogou Map, Nokia Maps, Tiger Maps, Navidog maps, Map world, DDMAP, UUMAP, koubei.com, yanwo.biz ແລະ ອື່ນໆ.

hlwnew022

hlwnew03