ດ້ານກະສິກຳທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ

ກະສິກຳທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ (AP) ຫຼື ເອີ້ນວ່າກະສິກຳລະບົບດາວທຽມ (SSCM) ແມ່ນການນຳໃຊ້ລະບົບດາວທຽມເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ບັງຄັບອຸປະກອນເຄື່ອງມືດ້ານກະສິກຳ, ຊື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີທິດສະດີກະສິກຳແບບອັດຕະໂນມັດ, ຊື່ງທິດສະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະຖານທີ່, ຈຸດຕຳແໜ່ງການກຳນົດເວລາ, ແລະ ປະລິມານ ເພື່ອດຳເນີນ ແລະ ປະຕິບັດ. ຂັ້ນຕອນກະສິກຳແບບທັນສະໄໝ ຢ່າງຄົບຊຸດ, ຊື່ງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຄວບຄຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດປັບປຸງການຜະລິດຂອງດິນປູກຝັງ, ຍົກລະດັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຍົກລະດັບປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ.

5