ລະບົບທໍ່ນໍ້າສາຍສົ່ງຂໍ້ມູນ

SPEL ສາມາດແກ້ໄຂລະບົບການວາງທໍ່ນໍ້າທີ່ເປັນຕ່ອງໂສ້ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່ການວາງທໍ່      ນ້ຳ, ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງທີ່ເປັນລະບົບກະສິກໍາບັນຫາການວາງທໍ່ນໍ້າ, ລະບົບການກວດກາທໍ່ນໍ້າທີ່ມີ      ຄວາມປອດໄພ, ລະບົບການບຳລຸງຮັກສາ, ລະບົບການເຂົ້າເຖິງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້      ແກ່ຊ່າງນ້ຳປະປາ, ລະບົບສູບນ້ຳ ແລະ ລະບົບການຈັດການ.

smart Pipeline Monitoring System