ລະບົບຕິດຕາມພາຫະນະ

ລະບົບຕິດຕາມພາຫານະແມ່ນເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມ ລົດຮັບສົ່ງຄົນເຈັບ, ລົດແທັກຊີ, ລົດດັບເພີງ ແລະ ການຂົນສົ່ງອື່ນໆ. ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການທີ່ດີຂຶ້ນ.

1

4_1