ໂປໂມຊັ້ນ!!!

ໂປໂມຊັ້ນ!!! ລາຄາພີເສດສຳຫຼັບທ່ານທີ່ດຳເນີນວຽກງານການສຳຫຼວດວັດແທກແຜນທີ່ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໄດ້ອຸປະກອນສຳຫຼວດໄປຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກທ່ານໃຫ້ມີຄວາມວອງໄວທັນເວລາປະຍັດບຸກຄະລາກອນ

SOUTH Total Station: … ສາມາດຕອບໂຈດທ່ານໄດ້.

ສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມຕາມເບີໂທໃນຮູບດ້ານລຸມໄດ້