Cors solutions

ບໍລິສັດມີການຕິດຕັ້ງລະບົບພິກັດ, ຮັບສົ່ງສັນຍານດາວທຽມທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ລະບົບດາວທຽມ Beidou, GPS ແລະ GLONASS ທີ່ຄວບຄຸມທົ່ວ ສປປ ລາວ.

 

     images (4)           a